Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden  wordt verstaan onder:

1.1        Bergler: Bergler Techniek ingeschreven   bij  de  KvK te  Breda KvK nr. 20148997;
1.2        Opdrachtgever:  de  natuurlijke   of  rechtspersoon   aan  wie door  Bergler  een  offerte  is  gericht,   aan  wie  door  Bergler personeel  beschikbaar  wordt  gesteld  en/of  met wie Bergler een overeenkomst  sluit;
1.3        Kandidaat:  iedere persoon  die al dan niet in de uitoefening van een beroep  of bedrijf zich inschrijft  en/of solliciteert  bij Bergler  en/of  contracteert  met  Bergler  met  als  doel gedetacheerd  en/of bemiddeld  te worden;
1.4        Werving  & Selectie  ofwel bemiddeling:  de bemiddeling  van Bergler  tussen  Opdrachtgever   en  Kandidaat  met  als  doel deze partijen een arbeidsovereenkomst te laten aangaan.
1.5        Detachering:   het  inlenen  van  een  Kandidaat   van  Bergler door de Opdrachtgever  voor bepaalde  tijd of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1        Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle door  Bergler  gedane  aanbiedingen  en  gesloten overeenkomsten.  Deze  voorwaarden   worden  tegelijkertijd met de aanbieding  aan de Opdrachtgever  verstrekt.
2.2        De toepasselijkheid van eigen algemene  voorwaarden  van Opdrachtgever(s) wordt uitgesloten.
2.3        Van    deze    algemene     voorwaarden     afwijkende     en/of aanvullende  bepalingen  gelden  slechts  indien  deze vooraf schriftelijk met Bergler zijn overeengekomen.
2.4        De     schriftelijk      overeengekomen     afwijkingen      en/of aanvullingen   als  bedoeld  in  lid  3  van  dit  artikel  worden geacht slechts voor de overeenkomst  waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende  overeenkomst  dient  afwijking  van  deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3 Detachering

3.1        Iedere     opdracht     tot    Detachering     zal    middels     een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van de toepasselijkheid   van   deze    voorwaarden)    aan Opdrachtgever  worden bevestigd.
3.2        De  Opdrachtgever   is  aan  Bergler  het  opdrachtgeverstarief verschuldigd  indien  een door Bergler  aan Opdrachtgever  of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde Kandidaat in dienst treedt of anderszins,  direct of indirect, al dan niet via derden  of  voor  eigen  rekening  werkzaam  is  bij Opdrachtgever  of gelieerde ondernemingen.
3.3        De  uurtarieven   voor  terbeschikkingstelling  van  personeel door Bergler zijn excl. omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever  verstrekt Bergler volledige informatie  omtrent de bij de Opdrachtgever  geldende  beloning.  Indien  Bergler een boete ontvangt wegens foutieve opgave van deze inlenersbeloning  door  Opdrachtgever,  zijn  de  kosten  van de   boete    volledig    voor   rekening    van   Opdrachtgever (inclusief eventuele gevolgschade  voor Bergler).
3.4        Tariefopgaven  worden  slechts  gedaan  op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen,  premies,  belastingen,  werkgeverslasten, reserveringen  en bureaumarge.
3.5        Tenzij  Opdrachtgever   voor  aanvang  van  de  opdracht  of binnen  acht dagen  na het versturen  van de overeenkomst schriftelijk   bezwaar   heeft   ingediend,   wordt   de overeenkomst  geacht  de  afspraken  juist  en  volledig  weer te geven.
3.6        Het is Opdrachtgever  niet toegestaan  gegevens  van  door Bergler voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming  van Bergler aan derden  bekend  te maken.  Bij overtreding  van dit artikel kan Bergler  direct een boete   van  €  12.000,-   opeisen   naast   de  vordering   van volledige schadevergoeding van Opdrachtgever.
3.7        Voor de voortgang  van het project  of de opdracht  worden wekelijks door medewerkers voortgangsrapportages bijgehouden.  De  Opdrachtgever   is  gehouden  erop  toe  te zien dat het aantal  gewerkte  uren,  overuren  en verlofuren juist    en    duidelijk    zijn    ingevuld    en    ondertekent    de rapportage  voor  akkoord.  Opdrachtgever  staat  in voor  de tekenbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de rapportages.
3.8        Facturatie   geschiedt   op  basis  van  nacalculatie   van  het aantal  gewerkte  uren.  De  periodieke  facturen  van  Bergler zijn samengesteld  met behulp  van de door Opdrachtgever ondertekende   voortgangsrapportages.  Onkosten   die worden  gemaakt  door medewerkers  van Bergler  en die niet in   de   overeenkomst   staan   gespecificeerd    komen   voor rekening van de Opdrachtgever.
3.9        Werkzaamheden  die  in  het  kader  van  de  uitvoering  vaneen opdracht of project op locatie van Opdrachtgever  of op locatie van zijn Opdrachtgever worden uitgevoerd, vinden plaats  onder  verantwoordelijkheid, leiding  en  toezicht  van Opdrachtgever, tenzij  schriftelijk  anders  overeengekomen. Ten aanzien  van het door Bergler ingezette  personeel  geldt dat  de  Opdrachtgever   verantwoordelijk  is  voor  nakoming van de wettelijke  verplichtingen  ten aanzien  van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.
3.10      De  aansprakelijkheid  van  Bergler  is in  ieder  geval  beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar  van Bergler wordt uitgekeerd, danwel tot het bedrag waarvoor  een ondernemer,  met een soortgelijk    bedrijf   als   dat   van   Bergler   zich   pleegt   te verzekeren.   De   door   Bergler   te   vergoeden   schade   zal nimmer    het   gefactureerde    bedrag    voor   de   opdracht overschrijden.
3.11     Voor schade, waarvoor de door Bergler afgesloten  wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen   dekking   biedt,   kan Bergler  nimmer aansprakelijk  gehouden  worden.
3.12     Opdrachtgever   is   verplicht   Bergler  in  de  gelegenheid te  stellen   en   alle   medewerking  te  verlenen   om   de overeengekomen  opdracht  uit  te   voeren   of  tot  stand  te brengen.  Bij gebreke  van deze medewerking  zal Bergler  uit de verplichtingen  van deze overeenkomst  ontslagen zijn.
3.13     Opdrachtgever vrijwaart Bergler  voor  aanspraken van derden  met betrekking  tot opdracht,  uit welke  hoofde  dan ook.
3.14     Het    is    beide    partijen    toegestaan    de    overeenkomst onmiddellijk    tussentijds   op   te   zeggen   indien   één   der partijen in staat van faillissement  of surséance  van betaling verkeert.  In dit geval  vindt  afrekening  plaats  op basis  van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.
3.15     Bergler  is  gerechtigd  tussentijds  in  het  tarief  één  of  meer van onderstaande  kostenverhogingen geheel  of evenredig te  verwerken:  wijziging  als  gevolg  van  een overheidsmaatregel   of   ander   bindend    voorschrift    van beloning  of  arbeidsvoorwaarden  van  het  ingezette personeel,    wijziging    van    sociale    lasten    en   premies, wijziging   van   de   fiscale   wetgeving,   invoering   van   een algemeen   verbindend   voorschrift   van   nieuwe   lasten   of premies of wijziging van het werkgeversaandeel hierin.
3.16     In  geval  van  ziekte  korter  dan  acht  weken  van  het  door Bergler   ingezette   personeel   is   zij   niet   gehouden    voor vervanging   van  personeel   zorg  te  dragen.  In  geval  van ziekte  langer  dan  acht  weken  treden  Opdrachtgever   en Bergler met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. Bergler heeft hierbij een inspanningsverplichting.
3.17     Bergler   staat  in  voor  de  betaling   van  het  loon  van  het ingezette  personeel  en  voor  de  betaling  van  de verschuldigde  loonbelasting  en premies werknemers-/volksverzekeringen   en   vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten die in verband    daarmee     geldend    zouden    kunnen    worden gemaakt.
3.18     De  Opdrachtgever   is  gerechtigd   een  arbeidsverhouding aan te gaan met een ter beschikking  gestelde  werknemer, mits  aan  de  hierna  in  dit  artikel  vermelde   voorwaarden wordt voldaan.
3.19     De   Opdrachtgever    die   voornemens    is   een arbeidsverhouding met de werknemer  aan te gaan  brengt Bergler  hiervan  tijdig  schriftelijk  op  de  hoogte  alvorens  hij aan dit voornemen  uitvoering geeft.
3.20     De  Opdrachtgever   zal  geen  arbeidsverhouding  met  een werknemer aangaan zolang de overeenkomst tussen de werknemer  en Bergler niet rechtsgeldig  is geëindigd.
3.21     Indien  de  Opdrachtgever   overeenkomstig  het  hiervoor  in dit  artikel  bepaalde  een  arbeidsverhouding  aangaat  met een werknemer,  die aan hem ter beschikking  wordt gesteld op basis  van een opdracht  voor onbepaalde  tijd, vóór dat die  werknemer  – op  basis  van  die  opdracht  – 1700  uren heeft   gewerkt    is   de   Opdrachtgever    aan   Bergler    een vergoeding   verschuldigd   ten  bedrage   van  25%  van  het laatst geldende  opdrachtgeverstarief over 1700 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die werknemer gewerkte  uren, onverminderd  het recht van Bergler in plaats daarvan  een andere  (op dat moment)  redelijke  vergoeding te vorderen.
3.22     Indien  de  Opdrachtgever   een  arbeidsverhouding  aangaat met  een  werknemer,  die  aan  hem  ter  beschikking  wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde  tijd, is de Opdrachtgever   een  vergoeding  verschuldigd  ten  bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend  over  de  overeengekomen of gebruikelijke  uren en   meer-/overuren)   over   de   resterende    duur   van   de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn,   met  dien  verstande   dat  de  Opdrachtgever altijd tenminste de onder 3.21 genoemde vergoeding is verschuldigd.
3.23     Indien  de  Opdrachtgever   een  arbeidsverhouding  aangaat met de werknemer binnen 3 maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd  op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de opdrachtgever  is geëindigd,  is hij de onder  3.21 bedoelde vergoeding verschuldigd.  Dit geldt  zowel  in het geval  dat de Opdrachtgever  de werknemer  hiertoe  – rechtstreeks  of via derden – heeft benaderd als wanneer de werknemer – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever  heeft gesolliciteerd.
3.24     Indien  een  (potentiële)  Opdrachtgever   in  eerste  instantie door  tussenkomst   van  Bergler  in  contact  is  gekomen  met een (aspirant-)werknemer, bijvoorbeeld  doordat  deze door Bergler aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever  binnen  zes maanden  nadat  het contact  tot stand    is    gekomen    een    arbeidsverhouding    met    die (aspirant-)werknemer aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die potentiële Opdrachtgever  een vergoeding  verschuldigd  van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken  werknemer van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling  tot  stand   zou  zijn  gekomen,   over 1700 uren.
3.25     Voor de toepassing  van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer  verstaan:

  • het aangaan   van  een  arbeidsovereenkomst,  een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst  van opdracht door de Opdrachtgever met de werknemer  voor hetzelfde of ander werk;
  • het aanstellen   van  de  werknemer   als  ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
  • het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer  aan  de Opdrachtgever  door  een  derde (bijvoorbeeld    een   andere detacheringsonderneming)  voor  hetzelfde  of ander werk;
  • het aangaan  van  een  arbeidsverhouding  door  de werknemer  met een derde  voor hetzelfde  of ander werk, waarbij de Opdrachtgever  en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

3.26     Het    is    Opdrachtgever     verboden    een    aan    hem    ter beschikking    gestelde   werknemer    zonder   voorafgaande schriftelijke    toestemming    van   Bergler   buiten   Nederland tewerk   te   stellen   of   anderszins    te   verplichten    of   te verzoeken  in  verband  met  de  werkzaamheden  naar  een plaats  buiten  Nederland  te gaan.  De Opdrachtgever  dient de   werknemer    onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra    Bergler haar  toestemming aan de Opdrachtgever  intrekt .

Artikel 4 Werving & Selectie

4.1        Bergler   brengt   bij   een   geslaagde    uitvoering    van   een opdracht    tot   Werving    &   Selectie    een   honorarium    in rekening,   als   volgt   te   berekenen:   22%   van   het   bruto jaarsalaris (incl. 13e maand en vakantiegeld) waarbij een ondergrens van het jaarsalaris van € 41.000,- wordt gehanteerd.  Dit  honorarium  vermeerderd  met  BTW  wordt in  twee  gelijke  termijnen  gefactureerd.   De  eerste  termijn wordt   op   datum   van   indiensttreding    gefactureerd.    De tweede termijn wordt gefactureerd op de eerste dag na verstrijken  van de wettelijke proeftijd.
4.2        De  berekening   van  het  honorarium   is  gebaseerd  op  het bruto  jaarsalaris  (incl.  13e   maand  en vakantiegeld)  dat de geselecteerde  Kandidaat na indiensttreding  bij de Opdrachtgever  gaat verdienen.  Indien in de salarisopbouw sprake  is van emolumenten  in de vorm van bonussen  dan worden  hierover  tussen  Opdrachtgever   en  Bergler  nadere afspraken gemaakt met als doel deze emolumenten in berekening     van    het    honorarium     te    betrekken.     Bij berekening   van  het  honorarium   van  een  deeltijdfunctie wordt  uitgegaan  van  het bruto  jaarsalaris  in het geval  het een fulltime functie zou betreffen.
4.3        Indien de door Bergler geselecteerde  Kandidaat  binnen een maand na indiensttreding  niet meer bij Opdrachtgever werkzaam   is,   zal   alleen   het   eerste   gedeelte   van   het honorarium,  wat  op  de  dag  van  indiensttreding  is gefactureerd,  voldaan moeten worden.
4.4        De  sollicitant  wordt  geacht  te  zijn  geselecteerd  nadat  de Opdrachtgever  zijn/haar Curriculum Vitae of Resumé toegestuurd  heeft gekregen,  of indien sollicitant  mondeling is  voorgesteld  door  Bergler.  Indien  sollicitant  aan Opdrachtgever  is voorgesteld/geselecteerd en aanvankelijk door  Opdrachtgever  is afgewezen  of aanvankelijk  zelf het aanbod  voor  indiensttreding  bij Opdrachtgever  heeft afgewezen   en  binnen  zes  maanden  na  introductiedatum door  Opdrachtgever   wordt  aangenomen,  in  welke hoedanigheid   dan   ook,   is   Opdrachtgever    aansprakelijk voor betaling  van het volledige  bedrag van het honorarium voortvloeiend uit deze dienstverlening en is het aan Opdrachtgever   te  bewijzen  dat  sollicitant  niet  is aangenomen.
4.5        Indien Opdrachtgever  een schriftelijk  arbeidsaanbod  intrekt zonder dat dit de sollicitant  kan worden verweten  en nadat sollicitant het aanbod reeds heeft aanvaard, dient Opdrachtgever   het  normale  honorarium  voor  bemiddeling te betalen. Indien Opdrachtgever  een extra sollicitant aanneemt  uit de door Bergler voorgedragen  sollicitanten  zal voor   deze   bemiddeling   het  gebruikelijke   honorarium   in rekening worden gebracht.
4.6        Een  opdracht  tot  het  aantrekken  van  personeel  geldt  als een  inspanningsverbintenis.  Voor  de  beslissing   met  een door Bergler  voorgedragen  sollicitant  een arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft Opdrachtgever verantwoordelijk. Voor tekortkomingen van of veroorzaakte schade  door  voorgedragen   sollicitanten   aanvaardt  Bergler geen aansprakelijkheid.
4.7        Door   Bergler   worden   geen   garanties   of   waardeoordelen gegeven  over een voorgedragen  sollicitant,  noch expliciet, noch  impliciet.  Bergler  aanvaardt  geen  enkele aansprakelijkheid, noch voor het niet uitvoeren  van of niet voldoen   aan   de   arbeidsvoorwaarden   door   werknemer, noch voor het zich voordoen van verliezen, schade of vertragingen  voortvloeiend  uit het voordragen  van de sollicitant of diens indiensttreding  bij Opdrachtgever.

Artikel 5 Alle overeenkomsten

5.1        Betalingen     geschieden     binnen     veertien     dagen     na factuurdatum.
5.2        Eventuele    bezwaren    moeten    binnen    acht   dagen    na factuurdatum  schriftelijk  gemotiveerd  bij  Bergler  zijn ingediend.  Na  deze  termijn  wordt  Opdrachtgever   geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.
5.3        In  geval   van   overschrijding   van   de   betalingstermijn  is Opdrachtgever  een vertragingsrente van 1,5%  per maand aan Bergler  verschuldigd,  gerekend  vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever  is gehouden, naast eventuele kosten  van  een  gerechtelijke  procedure,  wegens  (buiten)-gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag  te betalen aan Bergler.
5.4        Indien Opdrachtgever  niet, niet tijdig of slechts  gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien Opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance  van  betaling  aanvraagt  of  indien  diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan Bergler verschuldigde  bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever  is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.
5.5        Bergler    is   steeds    gerechtigd,    alvorens    personeel    ter beschikking  te  stellen  of  met  een  eenmaal  aangevangen ter beschikkingstelling door  te gaan,  voldoende  zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever  te verlangen.
5.6        Indien  de  verlangde  zekerheid  niet  of  op  ongenoegzame wijze  wordt  verstrekt  heeft  Bergler  het  recht  de  overeen- komst  zonder  rechterlijke  tussenkomst   geheel  of  gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan Bergler alsdan toekomende  recht op betaling  van hetgeen  bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking  gesteld personeel en/of gemaakte kosten.
5.7        Op alle geschillen  die voortvloeien  uit de tussen  Bergler en  Opdrachtgever(s) gesloten  overeenkomsten en de daarbij behorende   onderhavige   algemene   voorwaarden,   of  die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands   Recht  van  toepassing.   Ze  worden   beslecht door   een   ter   zake   bevoegde   rechter.

 

Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als .pdf-bestand