Privacy beleid, Copyright en Disclaimer

Privacy beleid
Deze website wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van Bergler Techniek. Bij uw bezoek aan deze website worden uw persoongegevens niet door Bergler geregistreerd. Indien u door middel van vragen, inschrijven, sollicitaties of andere communicatie uw persoonsgegevens vermeldt, zullen deze worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Van die gegevens kan Bergler Techniek gebruik maken voor een goede communicatie met u.

Openbaarmaking / verstrekking aan derden
In geen geval, behoudens wettelijke verplichtingen, zullen uw gegevens aan derden (al dan niet tegen vergoeding) ter beschikking worden gesteld.

Vragen aan Bergler
Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan Bergler Techniek, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan. Deze gegevens zullen overigens niet worden bewaard, behoudens in geval van communicatie over diensten van Bergler Techniek.

Derdenwerking
Deze privacy-verklaring is alleen van toepassing op gegevens verkregen door en bewaard door Bergler Techniek en heeft geen werking naar derden.

Wijzigingen
Deze privacy-verklaring kan naar aanleiding van wettelijke of andere omstandigheden moeten worden gewijzigd.

Copyright
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Bergler Techniek. Bergler Techniek probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Disclaimer
Bergler Techniek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website.